Algemene Voorwaarden K. Borsboom Boren & Zagen

1. Tenzij anders is overeengekomen worden de werkzaamheden binnen de normale werkuren uitgevoerd.

2. Prijzen zijn gebaseerd op bewapening van maximaal 1½ % van de totale booroppervlakte. Bij zwaardere bewapening zal er een     nader te bepalen toeslag in rekening worden gebracht.

3. Prijzen zijn exclusief grondwerk, hak- en breekwerk, reiniging van de werkplek, afvoeren van puin, tenzij uitdrukkelijk anders is     overeengekomen.

4. Water en elektriciteitsaansluiting dienen aanwezig te zijn, tenzij anders is overeengekomen.

5. Het opruimen van boorkernen en/of gezaagde blokken dient door en/of voor rekening van de opdrachtgever te geschieden, tenzij     anders overeengekomen.

6. Maatvoering en aftekenen van de gaten en zaagwerk zijn voor de verantwoording van de opdrachtgever.

7. Wij, Borsboom Boren & Zagen, zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het     boren, zagen en slopen van (span)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten     bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het     optreden van verzwakkingen en verzakingen van constructies.

8. Alle kosten voortvloeiende uit het beschadigen van leidingen en bedradingen en andere materialen, zijn voor rekening van de     opdrachtgever daar zijn werkzaamheden ter plaatse in zijn opdracht plaats vind. (dit is van toepassing op zowel directe als ook     indirecte (gevolg)kosten).

9. De opdrachtgever dient te zorgen voor een kosteloze parkeerfaciliteit in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor     vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Alle klachten dienen Borsboom Boren & Zagen schriftelijk te bereiken binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum.
      Latere klachten zullen als niet bestaande van de hand worden gewezen.

11. Betaling à contant na werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.

12. Vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Den Haag - 1 juli 2011